Utbildning och undervisning

Molnets förskola erbjuder en trygg pedagogisk miljö där relationerna och det lustfyllda lärandet står i centrum.

Vi på Molnets förskola vill skapa en rolig, trygg och lärorik verksamhet för barn, pedagoger och föräldrar. Utifrån förskolans läroplan, Lpfö18 arbetar vi med barnens nyfikenhet, erfarenheter, lek och intressen när vi planerar verksamheten. I verksamheten ges barnen möjlighet att utveckla sitt eget lärande och skapa sin egen kunskap tillsammans med varandra och med vuxna.

Genom att pedagogerna urskiljer vilka lärprocesser barnen befinner sig i skapar de olika projekt med barnen. Pedagogerna ger barnen förutsättningar genom att planera och organisera lärsituationer utifrån projektets tema.

I verksamheten är miljön en betydande faktor för barns utveckling och lärande. Vi arbetar med att förändra och förnya miljön efter barngruppen behov och intressen.
Tanken är att miljön ska vara lockande, utforskande och inbjuda till lek.

Alla pedagoger använder sig av pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Arbetssättet dokumenterar och synliggör verksamheten utifrån var den befinner sig just nu i projektarbeten och i arbetet med verksamhetens utveckling- Arbetssättet bygger på ett gemensamt reflektionsarbete mellan barnen, pedagogerna, familjerna och förskolan.

Vi uppmärksammar även barnens födelsedagar samt förskolans traditioner som ”Molnet loppet”, förskolans dag och sommaravslutning.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Utbildning och undervisning